Operat wodnoprawny – pozwolenie wodnoprawne

Operat wodnoprawny – informacje ogólne

Operat wodnoprawny jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Korzystając z usług naszej firmy otrzymają Państwo kompleksowo przygotowane wszystkie materiały potrzebne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zapewniamy solidne i profesjonalne wykonanie zlecenia.

Cena wykonania operatu wodnoprawnego jest ustalana w zależności od wielkości i rodzaju obiektu, konieczności wykonania badań laboratoryjnych lub innych pomiarów oraz po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Po zapoznaniu się z materiałami wyjściowymi przedstawię indywidualną ofertę dla Państwa.

Operat wodnoprawny pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych, wylot z kanalizacji deszczowej

Operat wodnoprawny wymagany jest na:

 • pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych;
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;
 • piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;
 • korzystanie z wód do celów energetycznych;
 • korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu;
 • wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu; ,
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.
 • budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy
 • obiekty zbiorników i stopni wodnych
 • stawy
 • obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych
 • obiekty energetyki wodnej
 • wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód,
 • stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,
 • mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska,
 • stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych,
 • regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody
 • rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 • piętrzenie wody podziemnej
 • gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
 • odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
 • gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów,
 • wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót,
 • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Dodatkowe informacje

 • szacunkowy czas wykonania operatu wodnoprawnego: 2-3 tygodnie;
 • szacunkowy czas uzyskania pozwolenia wodnoprawnego: standardowo ok. 2 miesiące;
 • koszt przygotowania kompletu dokumentów jest zawsze określany indywidualnie, po zapoznaniu się z tematem i materiałami wyjściowymi;
 • kompletna dokumentacja przygotowana przez nas składa się z: operatu wodnoprawnego w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD, gotowego wniosku o pozwolenie wodnoprawne, opisu w języku nietechnicznym.

Przykładowe referencje za wykonane operaty wodnoprawne

Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód deszczowych zebranych z budynku produkcyjno-magazynowego do gruntu za pomocą studni chłonnych.

Operat wodnoprawny na wykonanie bariery antyśryżowej dla MEW na rzece Wełna.

Referencje - operat wodnoprawny na odprowadzenie wód deszczowych do gruntu za pomocą studni chłonnych.
„(…) Współpracę oceniamy dobrze – firma wykazała się zaangażowaniem, terminowością oraz należytą starannością zgodnie z wymaganiami Inwestora. (…)”
SIR Joanna Kucznerowicz
Referencje - operat wodnoprawny na wykonanie bariery antyśryżowej dla MEW na rzece Wełna
„(…) Operat został wykonany rzetelnie w ustalonym terminie zgodnie z warunkami zlecenia. Firma przygotował wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami i uzgodnieniami Współpraca z firmą Creati-Pro Michał Ludwiczak przebiegała bez zastrzeżeń”
SM Maciej Andruszkiewicz

Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków przemysłowych z samoobsługowej bezdotykowej myjni samochodowej do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów

Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód: odprowadzenie wód deszczowych zebranych z budynku produkcyjno-magazynowego do gruntu za pomocą drenażu rozsączającego.

Operat wodnoprawny - pozwolenie wodnoprawne odprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dla myjni samochodwej
„Firma Creati-Pro (…) wykonała operat wodnoprawny ”Odprowadzenie ścieków przemysłowych z samoobsługowej bezdotykowej myjni samochodowej do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów”. (…) Dokumentacja została wykonana rzetelnie i terminowo”
P.H.U. Auto-Spa Irena Żętkowska
Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód deszczowych do gruntu za pomocą drenażu rozsączającego
„Opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami. (…) Współpracę oceniamy bardzo dobrze, co pozwala nam polecić firmę Creati-Pro jako godnego partnera do współpracy w zakresie opracowań operatów wodnoprawnych”
SIR Joanna Kucznerowicz

Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne – najczęściej zadawane pytania

Za wydanie pozwolenie wodnoprawne pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 217,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Dowód opłaty przedstawia się w momencie składania wniosku.

Ponadto w przypadku wydania pozwolenia wodnoprawnego na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji – za każdy rodzaj działalności należy uiścić opłatę w wysokości 100% stawki określonej od pozwolenia.

Zgodnie z art. 131 Ustawy Prawo Wodne wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego powinien zawierać przede wszystkim:

 • operat wodnoprawny
 • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym
 • płytę CD zawierającą całość dokumentacji wraz z załącznikami w wersji elektronicznej.
Zgodnie z ustawą Prawo Wodne operat wodnoprawny sporządza się w formie opisowej oraz graficznej. Operat sporządza się w wersji papierowej oraz elektronicznej jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego. Zawartość części opisowej oraz graficznej dokładnie określa art. 132 Ustawy Prawo Wodne.
Pozwolenie wodnoprawne jest wydawane przez:

 • starostę,
 • marszałka województwa w przypadku gdy wniosek dotyczy szczególnego korzystania z wód, wykonywania urządzeń wodnych lub eksploatacji instalacji bądź urządzeń wodnych związanych z przedsięwzięciami lub instalacjami zawsze znacząco oddziałującymi na środowisko,
 • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych, w całości lub w części, odbywa się na terenach zamkniętych.
Pozwolenie wodnoprawne jest to akt administracyjny w formie decyzji nadający zakładowi (podmiotowi) uprawnienia m.in. do szczególnego korzystania z wód, regulacji wód, wykonywania urządzeń wodnych, a także innych inwestycji mogących mieć wpływ na stan wód i gospodarkę wodno-ściekową. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek wraz z załącznikami (m.in. operatem wodnoprawnym) złożony do właściwego organu administracji publicznej.
Wniosek o wydanie pozwolenie wodnoprawnego wraz załącznikami należy złożyć do starosty, lub w niektórych przypadkach do marszałka województwa albo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Zazwyczaj pozwolenie wodnoprawne można uzyskać w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku, a w przypadku bardziej skomplikowanej sprawy – w ciągu 2 miesięcy.

Przykładowe wykonane operaty wodnoprawne

 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków przemysłowych z samoobsługowej bezdotykowej myjni samochodowej do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów
 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi za pomocą skrzynek rozsączających
 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód deszczowych do gruntu za pomocą studni chłonnych
 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku produkcyjno-magazynowego do ziemi za pomocą drenażu rozsączającego
 • Operat wodnoprawny na likwidacje stawu zlokalizowanego na działce budowlanej
 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z połaci dachów szkoły podstawowej i gimnazjum, przedszkola i żłobka oraz parkingów do ziemi
 • Operat wodnoprawny na zrzut oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych z terenu inwestycji z do ziemi – koryta rowu
 • Operat wodnoprawny na wykonanie bariery antyśryżowej dla Małej Elektrowni Wodnej
 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych  projektowanym wylotem kanalizacji deszczowej do rowu
 • Operat wodnoprawny na budowę przepławki dla ryb przy jazie piętrzącym wody
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód rowu melioracji szczegółowej
 • Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zebranych z podjazdów do garaży przy budynkach w zabudowie szeregowej.
 • Operat wodnoprawny na odprowadzenia ścieków przemysłowych powstałych w zakładzie produkcyjnym.
 • Przygotowanie dokumentacji na potrzeby kontynuacji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu centrum handlowego.