Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa służy do odprowadzania wód opadowych i roztopowych ze szczelnych nawierzchni takich jak drogi, chodniki, parkingi, dachy, place manewrowe. Ścieki zebrane w kanalizacji najczęściej odprowadzane są do naturalnego odbiornika (rzeki, kanały, rowy), do urządzeń rozsączających lub do innego istniejącego już systemu kanalizacji.

Powierzając nam realizacje wykonania projektu kanalizacji deszczowej, otrzymają państwo kompleksową usługę najwyższej jakości. Zgodnie z Państwa życzeniem oferujemy również obsługę wszelkich niezbędnych formalności m.in.

  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
  • warunki zabudowy, decyzję o lokalizacji celu publicznego
  • warunki techniczne podłączenia do istniejących sieci.

Wykonaną dokumentację techniczną uzgadniamy ze wszystkimi innymi branżami oraz z zespołem uzgodnienia dokumentacji projektowej (ZUDP).

W sytuacji gdy zebrane wody opadowe i roztopowe przewiduje się odprowadzić do wód powierzchniowych lub do ziemi wykonujemy operat wodnoprawny w celu uzyskania stosownego pozwolenia wodnoprawnego.

Dzięki wieloletniej współpracy z innymi firmami mamy możliwość wykonania odpowiednich map sytuacyjno-wysokościowych oraz badań geotechnicznych.